Mục tiêu và chiến lược khoa Khoa học Ứng dụng - Sức khỏe