13:30 EDT Thứ năm, 21/10/2021

Thông tin cần thiết

Cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin SV

Trang nhất » Thông tin cần thiết » Ngành Công nghệ Thực phẩm » Đề cương học phần ngành công nghệ thực phẩm

Đề cương Vi sinh thực phẩm

Thứ ba - 21/04/2020 02:18
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

VI SINH THỰC PHẨM

Tên và mã môn học: Vi sinh thực phẩm - 0870126

 1. Số tín chỉ: Tổng số tín chỉ : 3
- Lý thuyết                        : 3                                
- Thực hành                      : 0                                
- Tự học                            : 6
 1. Giảng viên phụ trách
STT Họ và tên Email hoặc điện thoại
1 PGS.TS.Nguyễn Xuân Phương nguyenxuanphuong@dntu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Thị Ngân nguyenthingan@dntu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Lệ Phương nguyenthilephuong@dntu.edu.vn
 
 1. Sách sử dụng
- Tài liệu chính
[1] Nguyễn Lân Dũng chủ biên (2012), Vi sinh vật học, NXB Giáo dục
 1. Tài liệu tham khảo
 [1] Kiều Hữu Ảnh (2012), Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm. NXB Giáo dục
 1. Thông tin môn học
 1. Mô tả/ mục tiêu môn học
Trình bày được lịch sử phát triển cơ bản của vi sinh vật đồng thời hiểu được tác động tích cực và tiêu cực của chúng, biết cách gọi tên vi sinh vật.
Trình bày được các khái niệm, đặc điểm cấu tạo của tế bào vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, virus.
Trình bày được các dạng môi trường nuôi cấy vi sinh vật, các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cấy vi sinh vật, các con đường vận chuyển các chất qua màng tế bào
So sánh được sự sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy tĩnh và nuôi cấy liên tục, xác định được số lượng vi sinh vật sau thời gian nuôi cấy
Trình bày được khái niệm đồng hoá và dị hoá. Tính năng lượng ATP trong quá trình đường phân, hô hấp hiếu khí hoàn toàn ( chu trình krebs).Trình bày được cơ sở sinh hoá của quá trình lên men.
Phân tích được các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến vi sinh vật
Trình bày được các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật theo phương pháp truyền thống và phương pháp không truyền thống
Môn học trước/ Môn song hành
+ Môn học trước:   Sinh học đại cương (0870074)
+ Môn học song hành: không có
 1. Yêu cầu khác:
- Tham dự trên lớp > 80% thời lượng môn học;
- Xem lại bài cũ, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra và bài tập giảng viên giao.
 1. Chuẩn đầu ra của môn học
 1. Chuẩn đầu ra của môn học
Khi hoàn thành môn học/học phần, người học có khả năng:
1. Trình bày được các khái niệm, đặc điểm cấu tạo của tế bào, dinh dưỡng, của vi sinh vật.
2.Phân tích được các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến vi sinh vật
3.Trình bày được cơ sở sinh hoá, vi sinh vật của các quá trình lên men acetic, ethanol, các sản phẩm thuỷ phân protein.
4. Trình bày được các vi sinh vật gây bệnh thường gặp trong thực phẩm về đặc điểm cấu tạo, các triệu chứng gây ra và những thực phẩm thường gặp và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
5. Trình bày được các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật theo phương pháp truyền thống và phương pháp không truyền thống. So sánh ưu và nhược điểm của các phương pháp.
 1. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của CTĐT
CĐR a b c d e f g h i j k l
1     X                  
2     X                  
3     X                  
4     X                  
5     X                  
 
 1. Nội dung môn học
STT Nội dung Số tiết Phân bố thời gian
Lí thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1. Mở đầu 3 2 0 1
2 Chương 2. Đại cương về vi sinh vật 6 6 0 0
3 Chương 3. Dinh dưỡng và nuôi cấy vi sinh vật 6 4 0 2
4 Chương 4: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 4 4 0 0
5 Chương 5. Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến sự phát triển của vi sinh vật 6 6 0 0
6 Chương 6: Trao Đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở vi sinh vật 6 6 0 0
7 Chương 7: Các bệnh nhiểm trùng phát sinh từ thực phẩm 3 0 0 3
8 Chương8. Các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 5 3 0 2
9 Chương 9: Các vi sinh vật được sử dụng trong lên men thực phẩm 6 3 0 3
Tổng 45 34 0 11
 
Chương 1: Mở đầu
1.1. Khái niệm
1.2. Sơ lược lịch sử phát triển môn học
1.3. Đặc điểm chung của vi sinh vật
1.4. Tác động tích cực và tiêu cực của vi sinh vật
1.5. Cách gọi tên và phân loại vi sinh vật
Chương 2: Đại cương về vi sinh vật
2.1. Đại cương về vi khuẩn, xạ khuẩn
2.2. Đại cương về nấm men, hình thức sinh sản của nấm men.
2.3. Đại cương về nấm mốc, hình thức sinh sản của nấm mốc.
2.4. Đại cương về virus, hình thức sinh sản của virus.
Chương 3: Dinh dưỡng và nuôi cấy vi sinh vật
3.1. Thành phần tế bào và dinh dưỡng của vi sinh vật
3.2. Các nguồn thức ăn của vi sinh vật
3.3. Vận chuyển các chất qua màng tế bào
Chương 4: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
4.1. Lý thuyết về sinh trưởng phát triển ở vi khuẩn
4.2.Đường cong sinh trưởng trong nuôi cấy tĩnh và nuôi cấy liên tục
Chương 5: Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến sự phát triển của vi sinh vật
5.1. yếu tố nội sinh
5.2. yếu tố ngoại sinh
Chương 6: Trao Đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở vi sinh vật
6.1. Khái niệm quá trình dị hóa, đồng hóa
6.2. Sản phẩm của các quá trình phân giải hợp chất hydratacarbon
Chương 7: Các bệnh nhiểm trùng phát sinh từ thực phẩm
7.1.Bệnh do Salmonella
7.2. Bệnh do Listeria Monocytogenes
7.3. Bệnh do Escherichia coli
7.4. Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella Spp
7.5.Bệnh do Campylobacter Spp
7.6. Bệnh do Yersinia
7.7. Bệnh so Vibrio Spp
7.8. Bệnh do virut đường ruột
Chương 8:Các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm
8.1. Các phương pháp truyền thống
8.2. Các phương pháp không truyền thống
Chương 9:Vi sinh vật học trong sản xuất các sản phẩm lên men
9.1. Vi sinh vật trong chế biến thực phẩm lên men lactic
9.2. Sản phẩm lên men rượu
9.3. Sản phẩm thủy phân bởi vi sinh vật
 1. Phương pháp đánh giá
 1. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá
 
Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) Phương  pháp đánh giá và tỷ trọng  
Phương pháp dạy và học
Phương  pháp đánh giá Tỷ trọng %
1. Trình bày được các khái niệm, đặc điểm cấu tạo của tế bào, dinh dưỡng, của vi sinh vật. Đánh giá chuyên cần
 
 20 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Trả lời phản biện giữa các nhóm
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 40
Kiểm tra giữa kỳ 60
2. Phân tích được các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến vi sinh vật. Đánh giá chuyên cần  20 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh gia viết
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 20
Kiểm tra giữa kỳ 40
Kiểm tra cuối kỳ 10
3. Trình bày được cơ sở sinh hoá, vi sinh vật của các quá trình lên men acetic, ethanol, các sản phẩm thuỷ phân protein. Đánh giá chuyên cần
 
 20 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh gia viết luận /trăc nghiệm khách quan đa lựa chọn
 • Nghiên cứu cá nhân
Bài tập, tiểu luận 20
Kiểm tra giữa kỳ 20
Kiểm tra cuối kỳ 20
4. Trình bày được các vi sinh vật gây bệnh thường gặp trong thực phẩm về đặc điểm cấu tạo, các triệu chứng gây ra và những thực phẩm thường gặp và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
.
Đánh giá chuyên cần
 
 20 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận /trăc nghiệm khách quan đa lựa chọn
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 20
Kiểm tra cuối kỳ 40
5. Trình bày được các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật theo phương pháp truyền thống và phương pháp không truyền thống. So sánh ưu và nhược điểm của các phương pháp.
 
 
 
Đánh giá chuyên cần
 
 20 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Kiểm tra cuối kỳ 30
 
 1. Đánh giá môn học
 
Hinh thức đánh giá Tỷ trọng, (%)
Lý thuyết
 
Đánh giá thường xuyên 20
Đánh giá chuyên cần 10
Bài tập, tiểu luận 10
Kiểm tra giữa kỳ 20
Kiểm tra cuối kỳ 60
 
Link download tài liệu học tập: Vi sinh vật học
                                    
Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm

Nguồn tin: Giảng viên Nguyễn Thị Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 763

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24194

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3255018

Ngôn ngữ