08:40 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Thông tin cần thiết

Cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin SV

Trang nhất » Thông tin cần thiết » Ngành Công nghệ Thực phẩm » Đề cương học phần ngành công nghệ thực phẩm

Đề cương môn quản lý chất lượng thực phẩm

Thứ ba - 21/04/2020 12:52
 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM 
  1. Tên và mã môn học: Quản lý chất lượng thực phẩm - 0870026
  2. Số tín chỉ: Tổng số tín chỉ : 2 
  - Lý thuyết : 2 
  - Thực hành : 0 
  - Tự học : 4
 2. Giảng viên phụ trách
STT Họ và tên Email hoặc điện thoại
1 PGS.TS Nguyễn Xuân Phương nguyenxuanphuong@dntu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Thị Thùy Duyên nguyenthithuyduyen@dntu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Ngân nguyenthingan@dntu.edu.vn
 
 1. Sách sử dụng
- Tài liệu chính
[1] Đống Thị Anh Đào, Quản lý chất lượng thực phẩm, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2016.
- Tài liệu tham khảo

[1] Hà Duyên Tư, Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm, NXB Khoa học & Kỹ thuật , 2006.

[2] Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá, NXB Lao Động, 2008.
 1. Thông tin môn học
 1. Mô tả/ mục tiêu môn học
            Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên năm thứ ba của ngành Công nghệ thực phẩm các kiến thức cơ bản về: chất lượng và chất lượng thực phẩm, các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm như PRP, HACCP, ISO 9001:2015. Môn học này sẽ giúp người học nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng trong ngành công nghệ thực phẩm, áp dụng thiết lập các HTQLCL trong dây chuyền sản xuất thực phẩm, nắm được một số luật thực phẩm cơ bản hiện hành tại Việt Nam.
 1. Môn học trước/ Môn song hành
+ Môn học trước: Vệ sinh và an toàn thực phẩm (0870122)
+ Môn học song hành: không có
 1. Yêu cầu khác:
- Tham dự trên lớp > 80% thời lượng môn học;
- Xem lại bài cũ, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra và bài tập giảng viên giao.
 1. Chuẩn đầu ra của môn học
 1. Chuẩn đầu ra của môn học
Khi hoàn thành môn học/học phần, người học có khả năng:
1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về chất lượng và chất lượng thực phẩm.  
2. Vận dụng lý thuyết để có thể phân tích các mối nguy đối với sản phẩm thực phẩm, thiết lập chương trình tiên quyết PRP cho một dây chuyền sản xuất thực phẩm cụ thể.
3. Vận dụng lý thuyết để có thể phân tích các điểm CCP đối với sản phẩm thực phẩm, thiết lập HTQLCL HACCP cho một dây chuyền sản xuất thực phẩm cụ thể.
4. Trình bày được các kiến thức cơ bản về HTQLCL ISO 9001:2015, giải thích được lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001:2015, phân tích được ý nghĩa của các nguyên tắc trong HTQLCL ISO 9001:2015.
5. Trình bày được các kiến thức về một số luật thực phẩm cơ bản hiện hành tại Việt Nam.
Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của CTĐT
CĐR a b c d e f g h i j k l
1     X       X   X      
2     X       X   X      
3     X       X   X      
4     X       X   X      
 
 1. Nội dung môn học
STT Nội dung Số tiết Phân bố thời gian
Lí thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1. Chất lượng và chất lượng thực phẩm 3 3 0 6
2 Chương 2. Chương trình tiên quyết PRP 6 6 0 12
3 Chương 3. Hệ thống quản lý chất lượng HACCP 9 9 0 18
4 Chương 4. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 6 6 0 12
5 Chương 5. Luật thực phẩm 6 6 0 12
Tổng 30 30 0 60
 
Chương 1: Chất lượng và chất lượng thực phẩm
1.1. Chất lượng
1.2. Chất lượng thực phẩm
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm
Chương 2: Phân biệt QA/QC - Chương trình tiên quyết PRP
2.1. Phân biệt QA/QC
2.2. Mối nguy
2.3. GMP
2.4. SSOP
2.5. Bài tập về xây dựng hệ thống chương trình tiên quyết
Chương 3: Hệ thống quản lý chất lượng HACCP
3.1. Các khái niệm cơ bản của HACCP
3.2. 12 bước thành lập HACCP
3.3. Lợi ích và khó khăn khi áp dụng HACCP
3.4. Bài tập về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng HACCP
Chương 4: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
4.1. Một số thuật ngữ và khái niệm
4.2. Nền tảng và cơ sở của ISO 9001:2015
4.3. Lợi ích và hiệu quả
Chương 5: Luật thực phẩm
5.1. ISO/TS 22002-1:2009
5.2. ISO 17025
5.3. QCVN 01:2009/BYT
5.4. QCVN 02-08: 2009/BNNPTNT
5.5. QCVN 02:2009/BYT
5.6. QCVN 10/2011/BYT
5.7.Luật an toàn thực phẩm 55/2010/QH12
5.8. Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm 15/2018/NĐ-CP
 1. Phương pháp đánh giá
 1. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá
 
Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) Phương  pháp đánh giá và tỷ trọng Phương pháp dạy và học
Phương pháp đánh giá Tỷ trọng %
1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về chất lượng và chất lượng thực phẩm.
 
Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Trả lời phản biện giữa các nhóm
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 20
2. Vận dụng lý thuyết để có thể phân tích các mối nguy đối với sản phẩm thực phẩm, thiết lập chương trình tiên quyết PRP cho một dây chuyền sản xuất thực phẩm cụ thể.
 
Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 20
Kiểm tra giữa kỳ 100
3. Vận dụng lý thuyết để có thể phân tích các điểm CCP đối với sản phẩm thực phẩm, thiết lập hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho một dây chuyền sản xuất thực phẩm cụ thể.
 
Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 10
 
Kiểm tra cuối kỳ
 
40
4. Trình bày được các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, giải thích được lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001:2015, phân tích được ý nghĩa của các nguyên tắc trong HTQLCL ISO 9001:2015. Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
 
Kiểm tra cuối kỳ
 
30
5. Trình bày được các kiến thức về một số luật thực phẩm cơ bản hiện hành tại Việt Nam.
 
Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Kiểm tra cuối kỳ 30
 
 
 
 
 
 
 
 1. Đánh giá môn học
 
Hình thức đánh giá Tỷ trọng, (%)
Lý thuyết
 
Đánh giá thường xuyên 20
Đánh giá chuyên cần 10
Bài tập, tiểu luận 10
Kiểm tra giữa kỳ 20
Kiểm tra cuối kỳ 60
 1. Giảng viên phụ trách
STT Họ và tên Email hoặc điện thoại
1 PGS.TS Nguyễn Xuân Phương nguyenxuanphuong@dntu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Thị Thùy Duyên nguyenthithuyduyen@dntu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Ngân nguyenthingan@dntu.edu.vn
 
 1. Sách sử dụng
- Tài liệu chính
[1] Đống Thị Anh Đào, Quản lý chất lượng thực phẩm, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2016.
- Tài liệu tham khảo

[1] Hà Duyên Tư, Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm, NXB Khoa học & Kỹ thuật , 2006.

[2] Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá, NXB Lao Động, 2008.
 1. Thông tin môn học
 1. Mô tả/ mục tiêu môn học
            Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên năm thứ ba của ngành Công nghệ thực phẩm các kiến thức cơ bản về: chất lượng và chất lượng thực phẩm, các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm như PRP, HACCP, ISO 9001:2015. Môn học này sẽ giúp người học nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng trong ngành công nghệ thực phẩm, áp dụng thiết lập các HTQLCL trong dây chuyền sản xuất thực phẩm, nắm được một số luật thực phẩm cơ bản hiện hành tại Việt Nam.
 1. Môn học trước/ Môn song hành
+ Môn học trước: Vệ sinh và an toàn thực phẩm (0870122)
+ Môn học song hành: không có
 1. Yêu cầu khác:
- Tham dự trên lớp > 80% thời lượng môn học;
- Xem lại bài cũ, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra và bài tập giảng viên giao.
 1. Chuẩn đầu ra của môn học
 1. Chuẩn đầu ra của môn học
Khi hoàn thành môn học/học phần, người học có khả năng:
1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về chất lượng và chất lượng thực phẩm.  
2. Vận dụng lý thuyết để có thể phân tích các mối nguy đối với sản phẩm thực phẩm, thiết lập chương trình tiên quyết PRP cho một dây chuyền sản xuất thực phẩm cụ thể.
3. Vận dụng lý thuyết để có thể phân tích các điểm CCP đối với sản phẩm thực phẩm, thiết lập HTQLCL HACCP cho một dây chuyền sản xuất thực phẩm cụ thể.
4. Trình bày được các kiến thức cơ bản về HTQLCL ISO 9001:2015, giải thích được lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001:2015, phân tích được ý nghĩa của các nguyên tắc trong HTQLCL ISO 9001:2015.
5. Trình bày được các kiến thức về một số luật thực phẩm cơ bản hiện hành tại Việt Nam.
Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của CTĐT
CĐR a b c d e f g h i j k l
1     X       X   X      
2     X       X   X      
3     X       X   X      
4     X       X   X      
 
 1. Nội dung môn học
STT Nội dung Số tiết Phân bố thời gian
Lí thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1. Chất lượng và chất lượng thực phẩm 3 3 0 6
2 Chương 2. Chương trình tiên quyết PRP 6 6 0 12
3 Chương 3. Hệ thống quản lý chất lượng HACCP 9 9 0 18
4 Chương 4. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 6 6 0 12
5 Chương 5. Luật thực phẩm 6 6 0 12
Tổng 30 30 0 60
 
Chương 1: Chất lượng và chất lượng thực phẩm
1.1. Chất lượng
1.2. Chất lượng thực phẩm
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm
Chương 2: Phân biệt QA/QC - Chương trình tiên quyết PRP
2.1. Phân biệt QA/QC
2.2. Mối nguy
2.3. GMP
2.4. SSOP
2.5. Bài tập về xây dựng hệ thống chương trình tiên quyết
Chương 3: Hệ thống quản lý chất lượng HACCP
3.1. Các khái niệm cơ bản của HACCP
3.2. 12 bước thành lập HACCP
3.3. Lợi ích và khó khăn khi áp dụng HACCP
3.4. Bài tập về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng HACCP
Chương 4: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
4.1. Một số thuật ngữ và khái niệm
4.2. Nền tảng và cơ sở của ISO 9001:2015
4.3. Lợi ích và hiệu quả
Chương 5: Luật thực phẩm
5.1. ISO/TS 22002-1:2009
5.2. ISO 17025
5.3. QCVN 01:2009/BYT
5.4. QCVN 02-08: 2009/BNNPTNT
5.5. QCVN 02:2009/BYT
5.6. QCVN 10/2011/BYT
5.7.Luật an toàn thực phẩm 55/2010/QH12
5.8. Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm 15/2018/NĐ-CP
 1. Phương pháp đánh giá
 1. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá
 
Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) Phương  pháp đánh giá và tỷ trọng Phương pháp dạy và học
Phương pháp đánh giá Tỷ trọng %
1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về chất lượng và chất lượng thực phẩm.
 
Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Trả lời phản biện giữa các nhóm
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 20
2. Vận dụng lý thuyết để có thể phân tích các mối nguy đối với sản phẩm thực phẩm, thiết lập chương trình tiên quyết PRP cho một dây chuyền sản xuất thực phẩm cụ thể.
 
Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 20
Kiểm tra giữa kỳ 100
3. Vận dụng lý thuyết để có thể phân tích các điểm CCP đối với sản phẩm thực phẩm, thiết lập hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho một dây chuyền sản xuất thực phẩm cụ thể.
 
Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 10
 
Kiểm tra cuối kỳ
 
40
4. Trình bày được các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, giải thích được lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001:2015, phân tích được ý nghĩa của các nguyên tắc trong HTQLCL ISO 9001:2015. Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
 
Kiểm tra cuối kỳ
 
30
5. Trình bày được các kiến thức về một số luật thực phẩm cơ bản hiện hành tại Việt Nam.
 
Đánh giá chuyên cần 10 Giảng dạy
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh giá viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Kiểm tra cuối kỳ 30
 
 
 
 
 
 
 
 1. Đánh giá môn học
 
Hình thức đánh giá Tỷ trọng, (%)
Lý thuyết
 
Đánh giá thường xuyên 20
Đánh giá chuyên cần 10
Bài tập, tiểu luận 10
Kiểm tra giữa kỳ 20
Kiểm tra cuối kỳ 60
 link download tài liệu học tập: Quản lý chất lượng thực phẩm

Nguồn tin: Giảng viên Nguyễn Thị Thuỳ Duyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 713

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24696

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3255520

Ngôn ngữ