DNTU đạt kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm

DNTU đạt kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm/uploads/news/2020_05/giay-chung-nhan-dg-ctdt-cntp-2020.pdf