Danh sách SV đủ và không đủ điều kiện nhận bằng TN 2013

Danh sách SV đủ và không đủ điều kiện nhận bằng TN 2013
Các em sinh viên thuộc các khóa tốt nghiệp trong đợt này đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp (tại Phòng Kế hoạch – Tài chính) , tất cả các em trong đợt tốt nghiệp đều phải tham gia dự lễ, kể cả những em chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp do nợ các chứng chỉ
Sinh viên khóa 2010 xem danh sách đủ và không đủ điều kiện nhận bằng TN năm 2013 tại đây

Các em sinh viên thuộc các khóa tốt nghiệp trong đợt này đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp (tại Phòng Kế hoạch – Tài chính) , tất cả các em trong đợt tốt nghiệp đều phải tham gia dự lễ, kể cả những em chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp do nợ các chứng chỉ.