Thông báo về thu học phí học phần Tốt nghiệp năm 2013

Thông báo về thu học phí học phần Tốt nghiệp năm 2013
Về việc thu học phí học phần tốt nghiệp năm học 2013 - 2014
Sinh viên xem thông báo tại đây