Thông báo về việc nộp giấy xét Tốt nghiệp

Thông báo về việc nộp giấy xét Tốt nghiệp
Sinh viên đóng tiền học phần tốt nghiệp, kèm Chứng chỉ (hoặc biên nhận) TOEIC, Chứng chỉ Tin học B (nếu có) và 3 tấm hình 3x4: Điền đầy đủ thông tin chính xác và gửi về văn phòng Khoa trước ngày 13/6/2014 (những thông tin trên giấy xét tốt nghiệp sẽ là thông tin để làm bằng tốt nghiệp - Nếu có sai sót thông tin trên mạng hay danh sách Tốt nghiệp SV vui lòng liên hệ về Phòng TTGD & QLHSSV và Phòng Đào tạo để được chỉnh sửa kịp thời)
Khoa TP - MT & DD  thông báo về việc nộp giấy xét Tốt nghiệp đối với sinh viên liên thông khóa 2011 và khóa 2012 như sau:

Sinh viên đóng tiền học phần tốt nghiệp, kèm Chứng chỉ (hoặc biên nhận) TOEIC, Chứng chỉ Tin học B (nếu có) và 3 tấm hình 3x4: Điền đầy đủ thông tin chính xác và gửi về văn phòng Khoa trước ngày 13/6/2014 (những thông tin trên giấy xét tốt nghiệp sẽ là thông tin để làm bằng tốt nghiệp - Nếu có sai sót thông tin trên mạng hay danh sách Tốt nghiệp SV vui lòng liên hệ về Phòng TTGD & QLHSSV và Phòng Đào tạo để được chỉnh sửa kịp thời)

Điện thoại liên hệ: vp Khoa TP - MT & ĐD  0612 612611