Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi thanh niên tại Hàn Quốc (tổ chức PAS)

Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi thanh niên tại Hàn Quốc (tổ chức PAS)