Tuyển dụng công ty SAKAI

TUYỂN DỤNG CÔNG TY SAKAI
CV gửi trực tiếp qua email  (Anh Phong) : nguyen-phong@sakaivn.com
Muốn biết thêm chi tiết , Mr. Nhàn:  0977511246.

https://www.vietnamworks.com/nhan-vien-san-xuat-nganh-hoa-1-1122257-jv/?source=searchResults&searchType=2&placement=1&sortBy=date